Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Органи и организација

Органи и организација

Органи Комисије су Савет Комисије и председник Комисије.

Савет Комисије чине председник Комисије и четири члана.

Председник Комисије и чланови Савета бирају се из реда угледних стручњака из области економије и права са најмање десет година година релевантног радног искуства, који су остварили значајне и признате радове или праксу у релевантној области, нарочито у области заштите конкуренције и европског права и који уживају углед објективне и непристрасне личности.

Председника Комисије и чланове Савета Комисије бира и разрешава Народна скупштина на предлог надлежног одбора за послове трговине.

Председник Комисије и чланови Савета се бирају на мандат од пет година, са могућношћу поновног избора.

ВОДИЧ

КРОЗ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНАКА КОД КОЈИХ СЕ СПРОВОДИ НЕНАЈАВЉЕНИ УВИЂАЈ

ОБРАСЦИ

ЗА ПРИЈАВУ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ НА ЗАХТЕВ УЧЕСНИКА НА ТРЖИШТУ

МИШЉЕЊА

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОНКУРЕНЦИЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Close Menu