Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Надлежности и овлашћења Комисије

Чланом 21. Закона о заштити конкуренције прописано је да је Комисија надлежна да:

1) решава о правима и обавезама учесника на тржишту у складу са истим законом;

2) одређује управне мере у складу са истим законом;

3) учествује у изради прописа који се доносе у области заштите конкуренције;

4) предлаже Влади доношење прописа за спровођење овог закона;

5) доноси упутства и смернице за спровођење овог закона;

6) прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима и у појединачним секторима;

7) даје мишљење надлежним органима на предлоге прописа, као и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту;

8) даје мишљења у вези са применом прописа у области заштите конкуренције;

9) остварује међународну сарадњу у области заштите конкуренције, ради извршавања међународних обавеза у овој области и прикупља информације о заштити конкуренције у другим државама;

10) сарађује са државним органима, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену овог закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за заштиту конкуренције;

11) предузима активности на развијању свести о потреби заштите конкуренције;

12) води евиденцију о пријављеним споразумима, о учесницима који имају доминантан положај на тржишту, као и о концентрацијама, у складу са овим законом;

13) организује, предузима и контролише спровођење мера којима се обезбеђује заштита конкуренције;

14) обавља и друге послове у складу са законом.

Послове из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 13) истог члана Комисија обавља као поверене послове.

Чланом 22. Закона о заштити конкуренције прописано је да председник Комисије представља и заступа Комисију, доноси одлуке, односно обавља друге послове у складу са истим законом и Статутом.

Чланом 21. Статута Комисије за заштиту конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 49/2010) прописано је да председник Комисије:

1) представља и заступа Комисију;

2) организује и руководи радом Комисије;

3) одлучује о питањима из члана 14. тач. 8), 11), и 14). овог статута;

4) организује вођење евиденције о пријављеним споразумима, о учесницима који имају доминантан положај на тржишту, као и о концентрацијама, у складу са Законом;

5) предлаже акте које доноси Савет, осим аката које Савету предлажу чланови Савета у смислу одредбе члана 20. става 2. овог статута;

6) извршава одлуке Савета и предузима мере за њихово спровођење;

7) стара се и одговара за законитост рада, коришћења и располагања имовином Комисије, врши права наредбодавца за употребу средстава Комисије у складу са законом;

8) сазива седнице Савета и председава Саветом;

9) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Комисији и друге опште и појединачне акте сагласно закону и Статуту;

10) подноси извештај о пословању Комисије и годишњи рачун;

11) одлучује о заснивању и престанку радног односа и распоређивању запослених у Комисији, зарадама и накнадама запослених, именованих и ангажованих лица;

12) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим актима Комисије.

Чланом 25. Закона о заштити конкуренције прописано је да се, у поступку испитивања повреде конкуренције одређује известилац из реда чланова Савета, који у сарадњи са службеним лицем одређеним за вођење поступка припрема предлог одлуке и извештава Савет о разлозима и свим битним чињеницама и околностима случаја.

Председник Комисије, сагласно члану 25. став 3. Закона о заштити конкуренције, председник Комисије одређује известиоца истовремено са покретањем поступка.

Чланом 19. Статута Комисије за заштиту конкуренције прописано је да Савет Комисије:

1) одлучује о питањима из члана 14. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), и 13) тог статута, уколико сагласно Закону и статуту о овим питањима не одлучује председник Комисије и то;

– решава о правима и обавезама учесника на тржишту у складу са Законом;
– одређује управне мере у складу са Законом;
– учествује у изради прописа који се доносе у области заштите конкуренције;
– предлаже Влади доношење прописа за спровођење Закона;
– доноси упутства и смернице за спровођење Закона;
– прати и анализира услове конкуренције на појединачним тржиштима и у појединим секторима;
– даје мишљења надлежним органима на предлоге прописа, као и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту;

Поред наведеног, сагласно члану 19. Статута Комисије, Савет Комисије:

2) доноси Статут Комисије;

3) усваја годишњи финансијски план Комисије и доставља га Влади на сагласност;

4) усваја финансијске извештаје Комисије;

5) усваја периодични и годишњи извештај о пословању Комисије;

6) доноси пословник о свом раду;

7) поставља и разрешава секретара Комисије;

8) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима.


Чланом 25. Закона о заштити конкуренције и чланом 20. Статута Комисије прописано је да Савет одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Чланом 20. Статута Комисије прописано је да се начин рада Савета уређује Пословником о раду Савета.

Чланом 26. Закона о заштити конкуренције и чланом 23. Статута Комисије прописано је да Стручна служба Комисије обавља стручне послове, административне, материјално-финансијске, правно-кадровске и опште послове, из надлежности Комисије у складу са истим законом, Статутом и другим актима Комисије

Чланом 26. Закона о заштити конкуренције прописано је да Стручном службом руководи Секретар.

Чланом 24. Статута Комсије прописано је да Секретар:

1) руководи радом Стручне службе и организује њен рад;
2) руководи припремом седница Савета;
3) подноси иницијативе председнику Комисије за доношење, измену и допуну општих аката Комисије;
4) доноси упутства у вези са организацијом рада Стручне службе;
5) стара се о стручном усавршавању запослених;
6) обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима.

Чланом 26. Закона о заштити конкуренције и чланом 25. Статута прописано је да:

За секретара може бити постављено лице које испуњава услове утврђене Законом.

Секретара поставља Савет, већином гласова.
За свој рад секретар одговара Савету.

Close Menu