Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Информације од јавног значаја

на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи: назив организације коме се упућује захтев (Комисија за заштиту конкуренције), име, презиме и адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се захтевом тражи.

КОНТАКТ  ОСОБА:
Биљана Павловић
+381 11 3811 911
office.kzk@kzk.gov.rs

за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:
– путем поште
– предајом на писарници Комисије
– електронском поштом

КОНТАКТ  ОСОБА:
Биљана Павловић
+381 11 3811 911
office.kzk@kzk.gov.rs

за информације од јавног значаја ако је одбачен захтев или ако орган власти није поступио по захтеву

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА:
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900
Факс: +381 11 3343 379
office@poverenik.rs

Close Menu