Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Пројекти

Основни општи циљ Пројекта је пружање техничке помоћи КЗК-у у спровођењу програма фокусираним на унапређивање техничких способности КЗК-а, развијању релевантних подзаконских аката (смерница) и ажурирању појмовника термина из области заштите конкуренције, оснаживању односа КЗК и секторских регулатора, и у повећању изложености КЗК-а примерима најбољих пракси.

 • Компонента 1

Опсег рада одабраног Консултанта ће се састојати из следећих активности:

 1. Активност: Куповина економетријског(их) софтвера и повезана обука
 2. Активност  Припремање релевантних смерница као подршке активностима КЗК-а
 3. Активност: Припремање појмовника ради стандардизације терминологије из закона о заштити конкуренције
 4. Активност: Организација кратких студијских посета другим телима за заштиту конкуренције
 5. Активност: Одржавање програма обуке по питањима која се односе на међусобни однос секторске регулативе и закона о заштити конкуренције
 • Компонента 2

Основни општи циљ Компоненте 2 је организовање учествовања одабраних запослених КЗК-а на CRESSE Годишњој конференцији и летњој школи политике и регулативе конкуренције, као и на CRESSE курсу за правнике. Поред логистичке помоћи у вези са учествовањем запослених КЗК-а на CRESSE међународним догађајима, Консултант ће такође бавити организовањем серије академских тренинг сесија усмерених ка подржавању вештина академског писања запослених КЗК-а.

CRESSE је међународна мрежа научника и практичара са истраживачким или професионалним интересовањем у области политике конкуренције и регулативе повезаних индустрија, основане 2005. године, а којом управља атенски Факултет за економију и пословање. Школа обезбеђује опсежни преглед најактуелнијих развоја из области економске теорије, емпиријских анализа, законодавног оквира и политике у областима заштите конкуренције и регулативе.      

 1. Активност: Организовање учествовања званичника/запослених тела за заштиту конкуренције на CRESSE Летњој школи политике и регулативе конкуренције и CRESSE Курсу за правнике.

Пројекат ће трајати 26 месеци.

 

У циљу унапређења пословног окружења у Републици Србији, Влада РС и Међународна финансијска корпорација као чланица групације Светске банке потписале су споразум о сарадњи. Овим споразумом је предвиђено да Комисија за заштиту конкуренције пружи техничку помоћ за унапређење конкуренције и регулацију тржишта у Републици Србији.

Пројекат је сажет у две тачке. Прва тачка, Компонента А обухвата анализу према „PMR“ и „OECD“ стандарду, затим спровођење анализе (сходно анализи било би прецизирано који би сектори били укључени у даљи рад или нпр. које су препреке по конкуренцију), затим и „advocacy“ проблема које смо препознали анализирајући различите појмове. Завршна фаза Компоненте А представљала би систематизацију података кроз развој Апликације.

Компонента Б је сачињена од „RIA“ (регулаторне анализе утицаја) и сарадње са Секретаријатом за јавне политике.

Активности

 • Компонента А:

I Индикатори прописа на тржишту производа:
II Методологија за идентификацију приоритетних подсектора / тржишта за процену регулаторних препрека конкуренцији:
III Развијање алата за приказ информација о регистрацији бизниса које су релевантне за спровођење закона о заштити конкуренције:

 • Компонента Б: Процена регулаторне анализе утицаја

I Ангажовање са Секретаријатом за јавне политике (“kickoff”, сарадња, обука)

Пројекат се састоји од три сегмента, усмерена на јачање капацитета Комисије у спровођењу политике конкуренције, путем:
 • промоције решења из Нацрта закона о заштити конкуренције;
 • повећања стопе откривања повреда конкуренције, обезбеђењем најновије форензичке опреме и обуке; и
 • подизањем нивоа културе конкуренције и свести међу кључним актерима на тржишту Републике Србије.
Пројекат је структуиран тако да се избегне преклапање са Твининг пројектом – шта више, очекује се остварење ефеката синергије између ова два пројекта, имајући у виду да је Твининг пројектом предвиђена offline кампања, а норвешким пројектом online кампања, када је у питању подизање свести о значају заштите конкуренције у Републици Србији.

Пројекат је започет потписивањем уговора, децембра 2018. године. Твининг пројекат „Даљи развој заштите конкуренције у Републици Србији“ је један од модалитета ИПА подршке ЕУ земљама кандидатима за приступање ЕУ. Фокус пројекта је на три кључне области:
• даљу хармонизацију националног законодавства са правним тековинама ЕУ;
• ефикасну примену и спровођење усклађених правила о заштити конкуренције; и
• повећање свести о праву и политици конкуренције међу свим релевантним актерима.

Поред Комисије, предлогом Твининг пројекта, предвиђени су и други корисници, као што су судови, регулaторна тела, привредне коморе и удружења, те се очекује комплексно дејство пројекта на тржиште Републике Србије и јачање капацитета српске привреде у контексту приступања ЕУ.

Пројекат PERFORM спроведен је од стране представништва Helvetas Swiss Intercooparation SRB, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике Републике Србије, у периоду април – октобар 2016. године. Комисија је била један од корисника поменутог Пројекта.

Основни циљ пројекта је био спровођење анализе стања конкуренције у сектору постпродајних услуга, која обухвата гаранције, сервисне услуге, промет и коришћење резервних делова за моторна возила и најпродаваније производе беле технике, како би се утврдила структура и односи између главих тржишних субјеката, њихова тржишна учешћа и релативна снага, а све са циљем откривања евентуалних слабости тржишта, односно постојања услова за испитивање повреде конкуренције.

Анализа је резултирала низом закључака и препорука, који су објављени на интернет страници Комисије, а на основу резулата анализе, биће припремљена и уредба о условима за изузеће од забране споразума који се односе на сектор моторних возила, којом ће у српско законодавство бити транспонована Уредба Eвропске комисије (ЕУ) 461/2010.

Пројекат „Јачање институционалних капацитета Комисије за заштиту конкуренције у Републици Србији“, спроводи се од краја 2012. године. Ради се о пројекту чија ће реализација трајати 30 месеци, под вођством „GIZ International Services’’, а који подразумева јачање капацитета Комисије, као и практично усавршавање, не само у оквиру Комисије, већ и за представнике судија Управног суда, привредне заједнице и регулаторних тела. Пројектом је предвиђено увођење електронске базе података о свим документима и предметима вођеним у Комисији, као и електронско управљање предметима. Пројекат се финансира из предприступног програма IPA 2011 у вредности од око 2,5 милиона евра.

Основне три компоненте пројекта, односно његови циљеви су:

• унапређење капацитета Комисије за заштиту конкуренције;
• јачање капацитета тржишних регулатора у погледу заштите конкуренције и
• унапређење културе заштите конкуренције у Републици Србији.

Циљ пројекта је да:

Унапреди капацитете за имплементацију политике КЗК кроз спровођење одговарајућих истрага и анализа тржишта, оснаживање компетенција особа задужених за различите случајеве и кроз примену стандарда блиских ЕУ стандардима, а све засновано на специфичним примерима ЕУ, одлукама Европског суда правде (European Court of Justice – ECJ) и Европског суда опште надлежности (European General Court – EGC) у случајевима примене Закона о заштити конкуренције, као и пресудама са посебним нагласком на одлуке о мерама економске евалуације.

Унапреди капацитете тела која регулишу тржиште, везано за заштиту конкуренције, кроз свеобухватну анализу постојећих и неопходних секторских уредби и примену правила заштите конкуренције на такве уредбе, процена препрека за улазак на тржиште, као и специфичне изазове везано за додељена ексклузивна права, уз осврт на законске уредбе које се односе на пружање универзалних и професионалних услуга.

Унапреди култура заштите конкуренције у Србији кроз активности лобирања у сврху повећања свести у вези стварања картела и злоупотребе доминантног положаја на тржишту, алата за превенцију поремећаја у конкуренцији на тржишту, са акцентом на Владу, јавне и специјализоване институције, предузећа и пословна удружења, друштва потрошача, академију, јавност.

Спровођење пројекта је подељено на три компоненте, а очекивани резултати су следећи:

 • Компонента 1 (Оснаживање капацитета за имплементацију политике КЗК)
  • Унапређење експертизе, способности и капацитета КЗК за предузимање истражних радњи и објављивање одлука засноване на чврстим анализама тржишта (користећи најпогодније економске /економетријске методе).
  • Унапређено знање Управног суда (судије) везано за вредност директних и насумичних доказа у судским случајевима везаним за заштиту конкуренције.
  • Унапређене економске/економетријске методе за анализу тржишта које су представљене као подршка истражним радњама и одлукама донетим на нивоу КЗК.
  • Унапређење капацитета особа задужених за различите случајеве у оквиру КЗК ради откривања тајних картелних споразума и усаглашеног понашања; предузимања комплексних 87 анализа; спровођења одређених услова за концентрације на тржишту; откривања фиктивних тендерских процедура заједно са одговорним званичницима из Управе за јавне набавке, као и креирања оперативне базе података намењене особљу КЗК која садржи групе докумената (нпр. захтеве странака, одлуке и мишљења) и која покрива период започет оснивањем тела за заштиту конкуренције.
 • Компонента 2 (унапређење капацитета тржишних регулатора везано за заштиту конкуренције)
  • Унапређено знање тржишних регулатора везано за анализу тржишта и економско вредновање (укључујући економско вредновање спајања у регулисаним и умреженим гранама индустрије).
  • Унапређено знање тржишних учесника и регулатора о примерима из Европске комисије, Европског суда права и Европског суда опште надлежности, која су усвојена у одлукама донетим од стране Европске комисије и у пресудама везаним за Закон о заштити конкуренције.
 • Компонента 3 (унапређење културе заштите конкуренције)
  • Повећање опште свести о негативним ефектима везаним за картел споразуме.

Ове три компоненте су детаљно разрађене заједно са 30 подкомпоненти које би требало да корисницима, као и свим заинтересованим странама, пруже тражену помоћ кроз активности пројектног тима.

Набавка и инсталирање форензичког софтвера за Комисију за заштиту конкуренције

Задаци и активности описују општи циљ пројекта као “допринос повећању способности Републике Србије у преузимању обавеза које проистичу из Споразума о стабилизацији и придруживању (SAA) у области заштите конкуренције”, док се посебни циљ пројекта описује као “пружање адекватне техничке помоћи Комисији за заштиту конкуренције (КЗК) у јачању институционалних и оперативних капацитета ради одговарајуће примене политике заштите конкуренције са циљем обезбеђивања економских погодности за потрошаче и учеснике у тржишним кретањима”.

Пројекат који је финансиран и реализован средствима из програма CARDS 2006. Пројекат је у три године (од 01. јануара 2008. до 31. децембра 2010. године) омогућавао обуку запосленима у Комисији, на теоретским и практичним основама. Главни корисник пројекта је била Комисија за заштиту конкуренције, као и Министарство трговине и услуга, Привредна комора Србије, Правосудна академија и друге институције значајне за унапређење заштите конкуренције у Србији.

Пројекат је садржао три компоненте:

 • Компонента 1 – јачање институционалних капацитета Комисије за заштиту конкуренције, у оквиру које је организовано 35 радионица за запослене у Комисији, организоване су студијске посете сличним институцијама у Хрватској, Словенији, Аустрији и Немачкој, као и посета Генералном директорату за заштиту конкуренције у Бриселу;
 • Компонента 2 – усклађивање правног оквира са правним тековинама Европске Уније и примена прописа у пракси, у оквиру које је пројекат пружио техничку подршку за припрему новог Закона о заштити конкуренције, као и подршку за израду подзаконских аката, упутстава и водича;
 • Компонента 3 – подизање свести о значају заштите конкуренције, у оквиру које је организован низ семинара са Привредном комором за представнике различитих грана привреде; у сарадњи са Правосудном академијом организовани су тренинзи за судије Управног суда. У оквиру пројекта припремљено је и штампано неколико публикација, а у 2010. години публикација о дефинисању релевантног тржишта, као и збирка одлука Европског суда правде.
Close Menu