Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Повреде конкуренције

Чланом 9. Закона о заштити конкуренције прописано је да се повредом конкуренције сматрају акти или радње учесника на тржишту које за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

Рестриктивни споразуми

Рестриктивни споразуми, сагласно члану 10. Закона о заштити конкуренције, су споразуми између учесника на тржишту који имају за циљ или последицу значајно ограничавање, нарушавање или спречавање, конкуренције на територији Републике Србије. Рестриктивни споразуми могу бити уговори, поједине одредбе уговора, изричити или прећутни договори, усаглашене праксе, као и одлуке облика удруживања учесника на тржишту, а којима се нарочито:

 1. непосредно или посредно утврђују куповне или продајне цене или други услови трговине;
 2. ограничава и контролише производња, тржиште, технички развој или инвестиције;
 3. примењују неједнаки услови пословања на исте послове у односу на различите учеснике на тржишту, чиме се учесници на тржишту доводе у неповољнији положај у односу на конкуренте;
 4. условљава закључивање уговора или споразума прихватањем додатних обавеза које с обзиром на своју природу и трговачке обичаје и праксу нису у вези са предметом споразума;
 5. деле тржишта или извори набавки.

Чланом 10. став 3. Закона о заштити конкуренције прописано је да су рестриктивни споразуми забрањени и ништави, осим у случајевима изузећа од забране у складу са истим законом.

Злоупотреба доминантног положаја

Чланом 15. Закона о заштити конкуренције прописано је да доминантан положај има учесник на тржишту који, због своје тржишне снаге, може да послује на релевантном тржишту у значајној мери независно у односу на стварне или потенцијалне конкуренте, купце, добављаче или потрошаче.

Чланом 16. Закона о заштити конкуренције прописано је да је злоупотреба доминантног положаја на тржишту забрањена.

Злоупотребом доминантног положаја, сагласно члану 16. Закона о заштити конкуренције нарочито се сматра:

 1. непосредно или посредно наметање неправичне куповне или продајне цене или других неправичних услова пословања;
 2. ограничавање производње, тржишта или техничког развоја;
 3. примењивање неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на тржишту, чиме се поједини учесници на тржишту доводе у неповољнији положај у односу на конкуренте;
 4. условљавање закључења уговора тиме да друга страна прихвати додатне обавезе које по својој природи или према трговачким обичајима нису у вези са предметом уговора.

Чланом 57. Закона о заштити конкуренције прописано је да ако Комисија утврди повреду конкуренције, односно другу повреду овог закона, одредиће меру заштите конкуренције, меру отклањања повреде конкуренције, односно другу управну меру прописану истим законом.

Чланом 57. став 2. Закона о заштити конкуренције прописано је да се приликом одређивања висине износа који се плаћа на основу мере заштите конкуренције, односно процесног пенала, узимају у обзир намера, тежина, последице и трајање утврђене повреде конкуренције.

Чланом 57. став 3. Закона о заштити конкуренције прописано је да се наплата новчаног износа одређене управне мере врши у корист буџета Републике Србије.

Чланом 68. Закона о заштити конкуренције прописано је да ће се учеснику на тржишту одредити мера заштите конкуренције, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини највише 10 % од укупног годишњег прихода оствареног на територији Републике Србије и, обрачунатог у складу са чланом 7. истог закона, ако:

 1. злоупотреби доминантан положај на релевантном тржишту у смислу члана 16. истог закона;

 2. закључи или изврши рестриктивни споразум у смислу члана 10. истог закона, односно рестриктивни споразум који није изузет у смислу члана 60. истог закона;

 3. не изврши, односно не спроведе мере отклањања повреде конкуренције, односно меру деконцентрације у смислу чл. 59. и 67. истог закона;

 4. спроведе концентрацију супротно обавези прекида у смислу члана 64. истог закона, односно за коју није издато одобрење за спровођење концентрације у смислу члана 65. истог закона.
Close Menu