Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Појединачна изузећа

Чланом 11. Закона о заштити конкуренције прописано је да рестриктивни споразуми могу бити изузети од забране, уколико доприносе унапређењу производње и промета, односно подстицању техничког или економског напретка, а потрошачима обезбеђују правичан део користи под условом да не намећу учесницима на тржишту ограничења која нису неопходна за постизање циља споразума, односно да не искључују конкуренцију на релевантном тржишту или његовом битном делу.

Чланом 12. Закона о заштити конкуренције прописано је следеће:

 • На захтев учесника у рестриктивном споразуму, Комисија може изузети поједини рестриктивни споразум од забране (у даљем тексту: појединачно изузеће).

 • Подносилац захтева за појединачно изузеће сноси терет доказивања испуњености услова из члана 11. истог закона.

 • Период на који се односи појединачно изузеће из става 1. истог члана не може бити дужи од осам година.

 • Влада ближе прописује садржину захтева из става 1. истог члана.

Чланом 13. Закона о заштити конкуренције прописано је следеће:

 • Изузеће од забране рестриктивног споразума може да се односи на одређене категорије споразума, уколико су испуњени услови из члана 11. истог закона, као и други посебни услови који се односе на врсту и садржину споразума, односно дужину његовог трајања.

 • Рестриктивни споразуми који испуњавају услове из става 1. истог члана не подносе се Комисији ради изузећа. Влада одређује категорије споразума и ближе прописује посебне услове из става 1. истог члана.

Чланом 14. Закона о заштити конкуренције прописано је следеће:

 • Споразуми мањег значаја су споразуми између учесника на тржишту чији укупни тржишни удео на релевантном тржишту производа и услуга на територији Републике Србије, није већи од:

  1) 10% тржишног удела, уколико учесници у споразуму послују на истом нивоу ланца производње и промета (хоризонтални споразуми);

  2) 15% тржишног удела, уколико учесници у споразуму послују на различитом нивоу ланца производње и промета (вертикални споразуми);

  3) 10% тржишног удела, уколико споразум има карактеристике и хоризонталних и вертикалних споразума или где је тешко одредити да ли је споразум вертикалан или хоризонталан;

  4) 30% тржишног удела, уколико се ради о споразумима са сличним утицајем на тржиште закљученим између различитих учесника, ако појединачни тржишни удео сваког од њих не прелази 5% на сваком појединачном тржишту на коме се испољавају ефекти споразума.

 • Споразуми мањег значаја су дозвољени, осим ако је циљ хоризонталног споразума одређивање цена или ограничавање производње или продаје, односно подела тржишта снабдевања, као и ако је циљ вертикалног споразума одређивање цене, односно поделе тржишта.
Close Menu