Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Одлуке​

Учесници на тржишту који испуњавају услове предвиђене Законом о заштити конкуренције имају обавезу да Комисији пријаве концентрацију коју планирају да спроведу. Непријављивање концентрације и спровођење концентрације без одобрења Комисије кажњава се у складу са Законом о заштити конкуренције.

Концентрација учесника на тржишту настаје у случају:

1) спајања и других статусних промена у којима долази до припајања учесника на тржишту;

2) стицања од стране једног или више учесника на тржишту, непосредне или посредне контроле над другим учесником на тржишту или више учесника на тржишту, или делом, односно деловима других учесника на тржишту, који могу представљати самосталну пословну целину.

3) заједничког улагања од стране два или више учесника на тржишту у циљу стварања новог учесника на тржишту или стицања заједничке контроле над постојећим учесником на тржишту, који послује на дугорочној основи и има све функције независног учесника на тржишту.

Повредом конкуренције у смислу Закона о заштити конкуренције сматрају се акти или радње учесника на тржишту које за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

Рестриктивни споразуми могу бити изузети од забране уколико доприносе унапређењу производње и промета, односно подстицању техничког или економског напретка, а потрошачима обезбеђују правичан део користи под условом да не намећу учесницима на тржишту ограничења која нису неопходна за постизање циља споразума, односно да не искључују конкуренцију на релевантном тржишту или његовом битном делу.

Close Menu