Komisija za zaštitu konkurencije

Zoom in Regular Zoom out
Menu

Остала мишљења

Комисија има значајан утицај на законодавсто, путем давања мишљења на нацрте прописа и прописе који могу бити од значаја за стање конкуренције на тржишту

2018

2017

Издато мишљење: Комисија је издала мишљење у којем се осврнула на поједине делове Извештаја, посебно разматрајући другачије налазе и закључке у односу на налазе и закључке из Извештаја из претходног периода. У вези са тим, дала је и генералну напомену да би, имајући у виду чињеницу да је тржиште електронских комуникација динамично тржиште, Извештаји (независно о ком тржишту које подлеже претходној регулацији је реч), требало да садрже и компаративну анализу у односу на претходно сачињене Извештаје и изведене закључке.

Комисија је закључила да је тражња за ADSL услугом на нивоу малопродаје и даље таква да захтева анализу велепродајног тржишта широкопојасног приступа, нарочито имајући у виду њихову условљеност, док је у погледу карактеристика велепродајног тржишта широкопојасног приступа интернету утврдила разлику у погледу закључака везаних за постојање потенцијале конкуренције (према претходном Извештају, није постојала, док према Извештају у поступку јавне расправе постоји, али још увек слабо изражена).

Комисија је позитивно оценила анализу услуге naked DSL која је први пут обухваћена извештајем о анализи Тржишта 5 и дала сугестију да се наводи у вези предметне услуге додатно образложе у смислу констатације о техничкој могућности за увођење предметне услуге на целокупној територији Републике Србије, нарочито ако извесна ограничења за то постоје. Имајући у виду постојање заинтересованости оператора за увођење ове услуге на велепродајном нивоу, Комисија је оценила да би извештај требало да садржи детаљније образложење карактера тражње за овом услугом, у сврху оцене профитабилности и исплативости за њено увођење. Као нарочито користан, Комисија је оценила закључак везан за VDSL технологију о обавези Телеком Србија а.д, који својим корисницима у малопродаји пружа ову услугу приступа интернету, да недискриминаторски поступа према операторима, односно да услуге из стандардне понуде пружа свим операторима корисницима који користе или намеравају да користе ове услуге под једнаким условима као и за сопствене потребе, потребе повезаних лица или партнера.

Комисија је као коначну оцену навела да је извештај о анализи Тржишта 5 заснован на принципима који су у складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције, с тим да је, не доводећи у питање изнето мишљење, напоменула да задржава право да у конкретним поступцима које води у оквиру својих надлежности, у складу са прописима којима се уређује заштита конкуренције, изведе и евентуално другачије закључке у односу на оне наведене у анализи, а нарочито у погледу утврђивања релевантног тржишта, било у производној, било у географској димензији, при чему је могуће да се конкретна дефиниција не подудара у свему са дефиницијом усвојеном за потребе анализе.

Издато мишљење: Према мишљењу Комисије, оцењено је да су Извештаји о анализи Тржишта 2 и Тржишта 3 засновани на принципима који су у складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције, с тим да је дата сугестија да се у Извештају о анализи Тржишта 2 детаљније образложи условљеност услуге оригинације позива, услугом позива у фиксној телефонији на малопродајном нивоу. Наведено је сугерисано у вези са оценом Агенције након спровођења „Теста 3 (три) критеријума“, на основу којег је утврђено да на предметном тржишту и даље постоје одређене структурне и економске баријере за улазак, али да ће се и поред тога оно развијати и кретати у правцу успостављања делотворне конкуренције, из ког разлога Тржиште 2 не подлеже претходној, односно ex ante регулацији.

здато мишљење: Имајући у виду констатоване трендове и структурне промене на тржишту, као и оцену потенцијалне конкуренције, Комисија је оценила као прихватљиве налазе и закључке Агенције у извештају о анализи Тржишта 1. Када је реч о извештају о анализи Тржишта 7, Комисијa је као прихватљиве оценила налазе и закључке које извештај садржи, али је навела да и даље сматра да је неке наводе потребно додатно образложити. Ти наводи првенствено се односе на виртуелне мобилне операторе као и методологију утврђивања цена терминације позива у мобилној мрежи оператора за значајном тржишном снагом. Према мишљењу Комисије, Извештаји о анализи Тржишта 1 и Тржишта 7, уз одређене допуне, засновани су на принципима који су у складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције. Комисија је предложила да, имајући у виду одредбу члана 60. Закона о електронским комуникацијама којим је прописано да у поступку анализе тржишта Агенција сарађује са органом надлежним за заштиту конкуренције, као и претходна искуства у достављању мишљења по захтевима Агенције, извештаје о спроведеним анализама, Агенција доставља Комисији пре почетка поступка јавних консултација, како би било више времена за евентуалне сугестије и додатна појашњења у самом поступку израде анализа и давања мишљења на исте.

Осим конкретних налаза везаних за свако од анализираних тржишта, Комисија је дала генералну напомену да задржава право да у конкретним поступцима које води у оквиру својих надлежности, у складу са прописима којима се уређује заштита конкуренције, изведе и евентуално другачије закључке у односу на оне наведене у извештајима о анализи тржишта, а нарочито у погледу утврђивања релевантних тржишта, било у производној, било у географској димензији, при чему је могуће да се конкретна дефиниција не подудара у свему са дефиницијом усвојеном за потребе извештаја о анализама тржишта.

Издато мишљење: Приликом разматрања достављених извештаја, Комисија је са посебном пажњом анализирала поглавље 3 – Остварен ниво конкурентности на малопродајном тржишту електричне енергије у Србији 2016. године, док је, приликом анализе извештаја о потреби регулације цена закупа резерви снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације, пажњу посветила поглављу 2 – Остварен ниво конкурентности на домаћем тржишту електричне енергије, а нарочито поднаслову „Остварен ниво конкурентности на тржишту закупа резерве снаге за системске услуге секундарне и терцијарне регулације“. Све примедбе и сугестије Комисије су у целости уважене од стране Агенције за енргетику и унете у коначне верзије извештаја објављене на њиховом сајту.

2015

2014

2013

Close Menu